Cayo Largo 1L
Cayo Largo 1L 30% vol./ 1L.
 
White rum spirits